آموزش تعمیرات موبایل در تبریز در دوران کرونا

آموزش تعمیرات موبایل در تبریز

در دوران کرونا آموزش های فنی و حرفه ای نمیتوانند تعطیل شوند زیرا در این صورت این خسارت و زیان وارده در اثر بیماری دو چندان خواهد  شد . البته می بایست  هر گونه آموزشی با رعایت اصول فاصله گذاری اجتماعی برگزار گردد. آموزش تعمیرات موبایل در تبریز در دوران کرونا یکی از حساسیتهای وییژه […]